فیلتر بر اساس الفبای لاتین

حروف الفبا | ترانه

فیلتر بر اساس جنسیت

جنسیت خواننده | ترانه

فیلتر بر اساس خواننده

گزینش خواننده
فیلتر بر اساس خواننده | ترانه

فیلتر بر اساس سال انتشار

فیلتر سال ساخت | ترانه - slider
فیلتر سال ساخت | ترانه - inputs

ترانه های هستار در تارنما

دانلود آلبوم فرانسوی Annie Cordy - Les Plus Grands Succès برونداد در سال 1994 و در 23 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Annie Cordy - Les Plus Grands Succès
دانلود آلبوم فرانسوی Claude Nougaro - Les 50 plus belles chansons برونداد در سال 2006 و در 50 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Claude Nougaro - Les 50 plus belles chansons
دانلود آلبوم فرانسوی C. Jérôme - L'Album Souvenir Vol 1 & 2 برونداد در سال 2000 و در 40 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
C. Jérôme - L'Album Souvenir (Vol 1 & 2)
دانلود آلبوم فرانسوی Patrick Bruel - Triple Best-Of برونداد در سال 2007 و در 50 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Patrick Bruel - Triple Best-Of
دانلود آلبوم فرانسوی Yelle - L'Ère du Verseau برونداد در سال 2022 و در 10 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه در گونه الکترو
Yelle - L'Ère du Verseau
دانلود آلبوم فرانسوی Michèle Torr - La Compil De Mes Succès برونداد در سال 1998 و در 36 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Michèle Torr - La Compil De Mes Succès
دانلود آلبوم فرانسوی Amel Bent, Camélia Jordana, Vitaa - Sorøre برونداد در سال 2021 و در 10 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Amel Bent, Camélia Jordana, Vitaa - Sorøre
دانلود آلبوم فرانسوی Pierre Perret - L'âge De Pierre برونداد در سال 2017 و در 58 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Pierre Perret - L'âge De Pierre
دانلود آلبوم فرانسوی Aloïse Sauvage - Dévorantes برونداد در سال 2020 و در 11 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Aloïse Sauvage - Dévorantes
دانلود آلبوم فرانسوی Madame Monsieur - Emmêler Nos Solitudes برونداد در سال 2023 و در 11 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Madame Monsieur - Emmêler Nos Solitudes
دانلود آلبوم فرانسوی Isabelle Boulay - Les Chevaux Du Plaisir برونداد در سال 2023 و در 11 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Isabelle Boulay - Les Chevaux Du Plaisir
دانلود آلبوم فرانسوی Corse Éternelle, Les Plus Belles Chansons Vol.2 برونداد در سال 2009 و در 14 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Corse Éternelle, Les Plus Belles Chansons Vol.2
دانلود آلبوم فرانسوی Christophe Maé - C'est Drôle La Vie برونداد در سال 2023 و در 10 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Christophe Maé - C'est Drôle La Vie
دانلود آلبوم فرانسوی Si Tu As Peur, N'aie Pas Peur De L'amour برونداد در سال 2023 و در 10 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Si Tu As Peur, N'aie Pas Peur De L'amour
دانلود آلبوم فرانسوی Vincent Delerm - Comme Une Histoire برونداد در سال 2022 و در 35 بند از تارنمای سلام زبان فرانسه
Vincent Delerm - Comme Une Histoire
در حال بار گذاری بیش تر