La concordance des temps

La concordance des temps
پگاه محبی

به نام یگانه هستی بخش دنیا ، سلام ، خوبین ؟ خدا رو هزارمرتیه شکر ، خب یکبار دیگه خدمتتون رسیدیم با یک اموزش دیگه ، امروز می خواهیم درباره La concordance des temps یا همون تطابق زمان ها در این زبان شیرین صحبت کنیم ؛ همان طور که قبلا در نوشته ساختار کارواژگان پس از que توضیح دادیم ، زمانی پیش می آید که قرار است ما دو کارواژه را با ضمیر موصولی que به همدیگر ارتباط بدهیم و اینجاست که اگه قراره این دو گزاره که یکی از این گزاره ها اصلیست و دیگر گزاره ، گزاره وابسته (زیرمجموعه) را می سازد به هم ربط پیدا کنند ، بایستی زمان آن ها با همدیگر تطابق داشته باشد . در رابطه با گزاره اصلی و وابسته (زیر مجموعه) هم توضیح بدم چون میدونم الان با خودتون گفتین یا خدا اینا دیگه چیه ؟! البته تو همون نوشته توضیح دادم اما خب بازم میگم ! به این جمله دقت کنین : من به رضا گفتم که فیلم های انیمیشنی نیز بگذارد. در اینجا ، « من به رضا گفتم » ، گزاره اصلی (proposition principale) ما می باشد و زمانش گذشته می باشد؛ «که» ضمیر موصولی است و «فیلم های انیمیشنی نیز بگذارد» ، گزاره وابسته (proposition subordonnée) و زمانش حال التزامی است . حال همین گونه هم در زبان فرانسه داریم ! یعنی بایستی گزاره اصلی و وابسته با هم تطابق داشته باشند ، مثلا اگه گزاره اصلیمون در زمان گذشته است ، بایستی گزاره وابسته هم در زمان گذشته باشد و به همین ترتیب سایر قوانین که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

La concordance des temps

La concordance des temps

دو جمله بالا هر دو یک مفهوم دارند اما در جمله اول ، کارواژه اصلی در زمان حال است (گزاره اصلی در زمان حال است ) و در جمله دوم ، کارواژه اصلی در زمان گذشته می باشد (گزاره اصلی در زمان گذشته می باشد) ، همین امر باعت دگرگونی و تاثیر در زمان کارواژه وابسته (گزاره وابسته) می شود.

در ادامه به بررسی حالات می پردازیم ،

کارواژه اصلی در زمان حال است :

La concordance des temps La concordance des temps La concordance des temps La concordance des temps

کارواژه اصلی در زمان گذشته است :

La concordance des temps La concordance des temps La concordance des temps La concordance des temps La concordance des temps La concordance des temps

 

Mettez le verbe au temps convenable.

1. Il a beaucoup travaillé. Tout le monde est sûr qu’il (réussir) son examen.

2. Matthias a passé un an à l’étranger. Je trouve qu’il (changer).

3. Elle ne parle pas beaucoup. C’est vrai quelle (être) très timide.

4. On raconte que Napoléon 1er (dormir) dans l’auberge de ce village.

5. Ils sont partis un peu tard. J’espère qu’ils (ne pas manquer) leur train.

6. Il dit souvent que tu (conduire) trop vite.

Récrivez la phrase en faisant la concordance des temps.

1.Je crois que la banque est encore ouverte.

– Je croyais ….

2. Tout le monde espère qu’il fera beau pendant le week-end.

– Tout le monde espérait….

3. Il me dit qu’il a déjà vu ce film.

– Il m’a dit… .

4. Ma sœur m’écrit qu’elle rentrera du Japon en décembre prochain.

– Ma sœur m’a écrit….

5. David décide qu’il va faire des études de médecine.

– David a décidé ….

6. On annonce que l’avion de Séoul vient d’atterrir.

– On a annoncé ….

7. La vieille dame raconte toujours quelle a bien connu Coco Chanel.

– Elle racontait toujours que ….


1. réussira. 2. a changé. 3. est. 4. a dormi. 5. n’ont pas manqué/ne manqueront pas. 6. tu conduis.


1. Je croyais que la banque était encore ouverte.

2. Tout le monde espérait qu’il ferait beau.

3. Il m’a dit qu’il avait déjà vu.

4. Ma sœur m’a écrit quelle rentrerait.

5. David a décidé qu’il allait faire.

6. On a annoncé que l’avion de Séoul venait d’atterrir.

7. Elle racontait toujours quelle avait bien connu Coco Chanel.

0 نویسه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*