اسم مفعول در زبان فرانسه

با سلام خدمت همه شما دوستان و دوستداران زبان فرانسه ، با توجه به درخواست های شما عزیزان و با آن که در نوشته چگونه جمله را در زبان فرانسه امری کنیم درباره ساخت اسم مفعول در زبان فرانسه یا همان Le participle passsé صحبت کردیم اما در این نوشته به طور کامل و دقیق در این باره صحبت خواهیم کرد .

ساختار اسم مفعول در زبان فرانسه

برای ساختن اسم مفعول (participle passé) از ریشه اسم مصدر استفاده می شود

برای به دست آوردن ریشه یا همان رادیکال اسم مصدر هم به طور کلی کافیست نشانه دسته فعل (er,ir,re) را از انتهای اسم مصدر حذف کنیم تا ریشه به دست آید . در دسته اول مثلا فعل porter با حذف er ریشه port می شود . مثلا در دسته دوم فعل finir با حذف ir ، ریشه fini می شود ؛ البته گفتنی ست که در همین دسته دوم هم ما افعال بی قاعده داریم که  برای ساخت اسم مفعول شان باز هم ریشه بی قاعده به دست می آید که برای مثال می توانید به نمونه ها نگاه کنید. اما در رابطه با دسته سوم دیگه به همین راحتی ها نیست و بایستی ان ها را به خاطر سپرد .

اسم مفعول در زبان فرانسه

نکته : همه فعل هایی که به oir ختم می شوند ( استثنا : asseoir که اسم مفعولش assis می شود ) ، فرم انتهایی آن ها به u ختم خواهد شد و البته که شکل ریشه دچار تغییراتی خواهد شد .

recevoir reçu, voir vu, devoir (فرم مونث due ), falloir fallu, pleuvoir plu, pouvoir pu, savoir su, valoir valu, vouloir voulu, avoireu

کاربرد و تطابق اسم مفعول

برای ساختن زمان های کمپوزه (les temps composés)

 les temps composés به زمان هایی گفته می شود که در آن ها یک کارواژه در گونه اسم مفعول خود همراه با کارواژگان کمکی être یا avoir همراه می شـــود ،  زمان هایی چون le passé composé, le plus-que-parfait, le passé antérieur, le futur antérieur و … .

با کارواژه avoir :

Nous avons marché dans la forêt.   ما در جنگل قدم زدیم

Il avait réussi son examen.    او امتحانش را پاس کرده بود

با کارواژه être :

Elles sont venues nous voir.  آن ها به دیدن ما امدند

Ils s’étaient levés tôt.   آن ها زود بلند شده بودند

کارواژگانی که با کارواژه کمکی être همراه می شوند :

کارواژگان دوضمیره (les verbes pronominaux) در زمان های کمپوزه (les temps composés)

Je me suis regardé(e) dans la glace.     در آیینه خودم را نگاه کردم

Ils s’étaient connus à l’université.     آن ها در دانشگاه شناخته شده بودند

Catherine s’est réveillée ce matin de très bonne heure.     کاترین امروز صبح خیلی زود بلند شد

برخی کارواژگان مشخص که با کارواژه être همراه می شوند 

A: aller, arriver
D: descendre (redescendre), devenir (redevenir)
E: entrer (rentrer)
M: monter (remonter), mourir
N: naître (renaître)
P: partir (repartir), passer par ou devant
R: retourner, rester 
S: sortir (ressortir)
T: tomber (retomber)
V: venir (revenir, parvenir, survenir, intervenir)

Je ne suis pas parti(e).     من نرفتم

Elles est née en 1995.      من متولد 1995 هستم (به دنیا امدم)

اما … اما برخی از کارواژگان بالا با کارواژه avoir هم می توانند همراه شوند هنگامی که این کارواژگان دارای یک تکمیل کننده مستقیم (COD) باشند :

monter, descendre, entrer, sortir, passer, retourner, rentrer

Il est sorti de la maison à midi et il a sorti la voiture du garage. (la voiture = COD)  او از خانه بیرون آمد در نصف شب و او ماشین را از گاراژ بیرون اورد

Nous sommes passés par Blois et nous avons passé l’après-midi à visiter le château.(l’après-midi=COD) ما از شهر بلوآ گذرکردیم و با دیدن قلعه بعد از ظهر را گذراندیم

.

توضیحات بیش تر : در زبان پارسی کارواژگان یا گذرا هستند یا ناگذرا ؛ به کارواژه ای گذرا گوییم که برای تکمیل شدن معنای خود نیاز به مفعول یا مسند دارد (= تکمیل کننده مستقیم) و واژگون ، به کارواژه ای ناگذرا گوییم که تنها دربرگیرنده یک کنا و یک کارواژه است مانند علی آمد ! اما من نوشیدم ، همان طور که می بینین کارواژه نوشیدن برای تکمیل شدن معنای خود نیاز به مفعول دارد ؛ من آب نوشیدم . به همین ترتیب ، در کارواژگانی که اسم مفعول آن ها (که از روی ریشه کارواژه ساخته می شود)[در بالا این کارواژگان گفته شد]که با کارواژه être همراه می شوند ، برخی از آن ها می توانند به گونه گذرا نیز پدیدار شوند ، برای نمونه کارواژه descendre که معنی آن می شود پایین آمدن ، پیاده شدن و یک کارواژه ناگذراست ؛ Là où je suis descendu du train (اونجا از قطار پیاده شدم ) اما همین کارواژه اگر در گونه گذرای خود به کار رود به معنای کشتن (البته باز هم در معنای بالا رفتن ) می باشد بنابراین نیاز به یک مفعول دارد J’étais à la chasse et j’ai descendu un lapin (تو شکار بودم و یک خرگوش را کشتم) …مراد از این پیش گفتار این بود که از ان جایی که گفتیم اما برخی از کارواژگان بالا می توانند با کارواژه کمکی avoir همراه شوند ، این بود که این به گونه ای ست که کارواژه های بالا (monter,descendre, entrer, …) در گونه گذرای خود باشند (نیاز به یک تکمیل کننده مستقیم = مفعول مستقیم داشته باشند. = COD) و در صورتی که در گونه ناگذرای خود به کار روند با همان کارواژه کمکی être همراه می شوند .

اگه خواستین بیش تر درباره تکمیل کننده مستقیم بدانید ، کلیک نمایید !

با کارواژه کمکی être ، اسم مفعول با کنا تطابق دارد .(جنسیت و شمار)

 

Il est parti hier.  او دیروز رفت

Les feuilles des arbres sont tombées.  برگ های درختان افتاده بودند

Les touristes se sont promenés dans la ville.   گردشگران درو و بر شهر سرگردان بودند

توضیحات بیش تر : همان طور که در نمونه ها می بینید ، در صورتی که اسم مفعول همراه با فعل کمکی être باشد ، اسم مفعول نیاز است تا خودش را با کنا وفق دهد . برای نمونه ، les feuilles ، که کنا(=فاعل) است و مونث و نیز در حالت جمع ، بنابراین اسم مفعول آن برای مونث بودن یک e می گیرد و چون جمع است (که می توان از sont هم پی برد) ، یک s نیز می گیرد . به همین ترتیب می توانید دیگر نمونه های بالا که در ان ها کارواژه کمکی être به کار رفته را بررسی نمایید .

با کارواژه کمکی avoir ، اسم مفعول با کنا تطابق ندارد .

Nous avons décoré le sapin de Noël.       ما درخت کریسمس را تزیین کردیم     

اما … اما اسم مفعول با تکمیل کننده مستقیم یا همون COD (مفعول مستقیم) تطابق پیدا می کند هنگامی که این تکمیل کننده مستقیم پیش از کارواژه(= avoir) باشد .

که در دو حالت این امکان است ( تکمیل کننده مستقیم پیش از فعل باشد ) :

تکمیل کننده مستقیم ، ضمایر مفعولی  رو به رو باشند : le , la , les

Ce livre, je l’ai déjà lu. (l’ = ce livre) این کتاب ، من آن را قبلا خوانده ام

Ces livres, je les ai déjà lus.(les = ces livres) این کتاب ها ، من آن ها را قبلا خوانده ام

Je connais bien les sœurs Lubin. Je les ai rencontrées dans un stage d’informatique.(les = les sœurs)

من به خوبی خواهران لوبن را می شناسم . من آن ها را در یک دوره آموزش رایانه دیده ام

تکمیل کننده مستقیم ضمیر موصولی que می باشد 

J’ai acheté une cassette-vidéo. Nous allons regarder la cassette que j’ai achetée.(que = la cassette)

من یک کاست ویدیو خریدم. ما می خواهیم نگاه کنیم کاستی را که من خریدم .

Nous allons regarder les cassettes-vidéo qu’on t’a offertes pour Noël.(que = les cassettes-vidéo)

ما می خواهیم نگاه کنیم کاست ویدیویی را که بهت برای نوئل هدیه دادیم.

شکل مجهول (La forme passive)

ساختار

être + participe passé + préposition “par+ nom

اسم مفعول در زبان فرانسه

در گونه مجهول ، روی پیامد و نتیجه کار پافشاری و تمرکز می شود .

کاربرد شکل مجهول

Le tableau “La Joconde” a été peint par Léonard de Vinci.(ce qui est important, c’est le tableau)

تابلو ” مونا لیزا “ نقاشی شده است توسط لئوناردو داوینچی. (آن چه که مهم است ، نقاشی است.)

Léonard de Vinci a peint “La Joconde”.(ce qui est important, c’est Léonard de Vinci)

لئوناردو داوینچی ” مونا لیزا ” را نقاشی کرده است. (آن چه که مهم است ، ائوناردو داوینچی است.)

اغلب شکل مجهول بدون حرف اضافه “par” به کار برده می شود که بدان معنی است ، کنا (آن کسی یا آن چیزی که آن کار را انجام می دهد) مهم نیست .

Allô ! Madame Bertrand ! Votre voiture est réparée. Vous pouvez passer le prendre.

الو ! خانم برتراند ! ماشینتان تعمیر شده است. شما می تواند آن را تحویل بگیرید.

Cette jolie tasse est un peu cassée. Quel dommage !

این فنجان کمی شکسته شده است . چه بد !

توضیحات بیش تر : کاربرد شکل مجهول همان طور که اشاره شد هنگامی است که پیامد کار برایمان مهم است و نیازی نیست که درباره کنا بدانیم (کنا اهمیتی ندارد چه چیزی یا چه کسی باشد ! ). نکته دیگر در رابطه با کارواژه être می باشد ، در شکل مجهول ، اگر خواستیم زمان مجهول بسازیم ، این کارواژه être است که با توجه به زمان مجهول مورد نظرمان دگرگون می شود ، برای نمونه اگر خواستیم مجهول آینده بگوییم ، با توجه به شمار و جنسیت تکمیل کننده ، کارواژه être را در زمان آینده صرف می کنیم و سپس اسم مفعول را هم با تکمیل کننده تطبیق می دهیم .(les voitures seront livrées par moi = ماشین ها توسط من تحویل داده خواهند شد). در جدول زیر ، کارواژه être در چهار زمان مهم صرف شده است که رای ساختن فرم مجهول نیاز است .

اسم مفعول در زبان فرانسه

کاربرد اسم مفعول در نقش صفت

connaître –> connu : c’est un acteur très connu

    او یک هنرپیشه خیلی شناخته شده است.

interdire –> interdit : c’est un film interdit aux enfants de moins de 12 ans. 

  این یک فیلم ممنوع شده برای کودکان زیر 12 سال است.

خب امیدوارم از آموزش اسم مفعول در زبان فرانسه ، نهایت استفاده رو برده باشین و مثل همیشه به خوبی فراگرفته باشید . در پایان چند تا تمرین براتون قرار می دهم که بتونه یادگیری این اموزش مهم رو در ذهنتون با ثبات کند . خدا نگهدارتون 🙂

اسم مفعول در زبان فرانسه...

1.Faites l’accord du participe passé.(اسم مفعول را تطابق دهید)

a. 1. Les invités sont (arrivé) vers 9 heures.
     2. Juliette est (resté) chez elle toute la journée.
     3. Le cours est (fini). Vous pouvez sortir.
     4. Hier soir, nous sommes (allé) au bal du 14 juillet. Nous nous sommes bien (amusé).

b. 1. Ces chaussures, je ne les ai (mis) qu’une fois !
     2. Cette maison, nous l’avons (habité) pendant dix ans.
     3. Tes cousins, je ne les ai jamais (vu) I
     4. J’adore ton bracelet. Où l’as-fu (acheté) ?

c. 1. Regarde les belles roses que Gérard m’a (offert) !
    2. Vous pouvez faire réparer votre montre à l’adresse que je vous ai (indiqué).
    3. Où est le dictionnaire que je t’ai (prêté) ?
    4. Il range les vêtements qu’il a (lavé).

2. Mettez à la forme passive.(به شکل مجهول ببرید)

a. Ex. Le directeur invite Monsieur Leroy. —> Monsieur Leroy est invité par le directeur.

   1. L’agent de police règle la circulation.

   2. En automne, le vent emporte les feuilles mortes.

   3. La pâtisserie « Au croissant d’or » fabrique ces délicieux gâteaux au chocolat.

.

b. Ex. Le directeur a invité Monsieur Leroy. —> Monsieur Leroy a été invité par le directeur.

  1. Jean a pris cette photo l’année dernière.

   2. En 1989 Jessye Norman a chanté la Marseillaise place de la Concorde.

   3. Le maire a inauguré une nouvelle école professionnelle.

   4. Graham Bell a inventé le téléphone.

.

c. Ex. Le directeur invitera Monsieur Leroy. —> Monsieur Leroy sera invité par le directeur.

  1. Monica présentera la collection du couturier Yves Saint-Laurent.

  2. Serge Colonne dirigera l’orchestre des Pays- de-Loire.

  3. L’entreprise Matérix fera les travaux de l’immeuble.

3. Accordez les participes passés si nécessaire.(هر کجا لازم بود اسم مفعول را تطبیق دهید)

En 1986, le docteur Étienne est (parti) seul avec ses chiens pour arriver au Pôle Nord. Il a (marché) sur ses skis pendant deux mois. La radio qu’il avait (emporté) était son seul contact avec les hommes. Ses chiens étaient bien (dressé). Il les avait (habitué) à sa voix. L’homme et les chiens sont (devenu) des amis. Ils ont (partagé) la fatigue, le froid, la peur. Le docteur Étienne a (raconté) l’étonnante aventure qu’il a (vécu) dans un livre magnifique.

DELF

Complétez les articles de faits divers suivants. Mettez les verbes entre parenthèses au passif et les verbes soulignés au gérondif. Attention aux accords.

1. Une bien désagréable surprise !
Vendredi dernier, 22 janvier, la maison de M. et Mme Juillet (cambrioler) : des livres précieux (emporter), des bouteilles de vin (casser), le réfrigérateur (vider).
Une enquête (ouvrir).

2. Camion en feu.
Vers 12 h 30, hier, traverser le village de Nétreville, un camion a pris feu. Les marchandises (perdre). Heureusement, l’incendie (maîtriser) rapidement par les pompiers. Une catastrophe (éviter) de justesse.

3. Trois groupes de jeunes vont visiter le Bénin.
Avant le départ, les jeunes (recevoir) demain par le maire de la ville. Le financement de leur séjour (assurer) par plusieurs associations. Les jeunes (accueillir) par des familles dès leur arrivée. Ils feront de nouvelles expériences voyager et découvrir l’Afrique.


[su_spoiler title=”دیدن پاسخ ها” style=”fancy” icon=”plus-square-1″]

1.

a) 1. sont arrivés. 2. est restée. 3. est fini. 4. sommes allés ; sommes bien amusés.

b) 1. mises. 2. habitée. 3. vus. 4. acheté

c) 1. offertes. 2. indiquée. 3. prêté. 4. lavés

————————————————————–

2.

a) 1. La circulation est réglée par l’agent de police.

2. En automne, les feuilles mortes sont emportées par le vent.

3. Ces délicieux gâteaux au chocolat sont fabriqués par la pâtisserie * Au croissant d’or ».

b) 1. Cette photo a été prise par Jean l’année dernière.

2. En 1989, la Marseillaise a été chantée par Jessye Norman place de la Concorde.

3. Une nouvelle école professionnelle a été inaugurée par le maire.

4. Le téléphone a été inventé par Graham Bell.

c) 1. La collection du couturier YSL sera présentée par Monica.

2. L’orchestre des Pays-deLoire sera dirigé par Serge Colonne.

3. Les travaux de l’immeuble seront faits par l’entreprise Matérix.

————————————————————————————

3.

parti ; marché ; emportée ; dressés ; habitués ; devenus ; partagé ; raconté ; vécue.

——————————————————————————————

DELF

1. a été cambriolée : des livres précieux ont été emportés, des bouteilles de vin ont été cassées, le réfrigérateur a été vidé. Une enquête a été ouverte.

2. en traversant ; les marchandises ont été perdues ; l’incendie a été maîtrisé ; une catastrophe a été évitée de justesse.

3. les jeunes seront reçus ; Le financement sera assuré par ; Les jeunes seront accueillis par ; en voyageant et en découvrant l’Afrique.[/su_spoiler]

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

12 دیدگاه دربارهٔ «اسم مفعول در زبان فرانسه»

  1. محمد رضا آسوده

    خیلی خیلی ممنون ! دست مریزاد ! خداییش هیچ سایتی این جوری اموزش نمیده مخصوصا که تمرین هم گذاشتین که بسیار عالیست !

  2. دکتر مولایی فر

    با سلام خدمت شما استاد گرامی ، من هم خواستم از شما و تمام همکارانتان در این سایت تشکر کنم که واقعا حرف نداشتین و هر آن چه نیاز داشته ام رو تونستم در سایت شما پیدا کنم .
    پیروز و پاینده باشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خواندن این نویسه ها هم خالی از لطف نیست …