دسته: متوسطه

بیان کردن ایده و نظر در زبان فرانسه

بیان کردن ایده و نظر در زبان فرانسه

شما  برای بیان کردن ایده و نظر در زبان فرانسه و  آن چه در ذهن دارید می توانید از عباراتی که برایتان توضیح خواهم داد استفاده کنید : اولین جمله ای که به ذهنتان برسد  شاید” به نظر من ” باشد ؛ خب این جمله به زبان فرانسه می شود à mon avis à mon avis toutes […]